Logo żródła dofinansowania

W marcu br. odbył się konkurs na dofinansowanie przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Gmina Barlinek złożyła 6, a wspólnoty mieszkaniowe we współpracy z BTBS kolejne 2 wnioski o dofinansowanie. Wszystkie zostały wysoko ocenione i uzyskały wsparcie finansowe z Unii Europejskiej oraz budżetu państwa na łączną kwotę inwestycji ponad 16 mln zł w tym dofinansowanie na kwotę ponad 10 mln złotych.

W najbliższych latach rozpocznie się realizacja następujących przedsięwzięć:

  1. Stworzenie bazy lokalowej na potrzeby działalności organizacji sportowych oraz wydarzeń sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców poprzez przebudowę zaplecza stadionu miejskiego w Barlinku,
  2. Miejskie Centrum Rekreacji i Integracji Społecznej,
  3. Adaptacja budynku byłej szkoły tzw. „Ekonomika” położonego w Barlinku przy ul. Jeziornej 8 na cele Centrum Wsparcia Rodziny, Urzędu Stanu Cywilnego,
  4. Rewitalizacja centrum miejscowości Moczydło,
  5. Budowa i doposażenie świetlicy wiejskiej w Strąpiu,
  6. Termomodernizacja i remont 7. budynków komunalnych w Barlinku (ul. Gorzowska 16, 23, 24 oraz ul. 31 Stycznia 15, 18, 23, 24),
  7. Termomodernizacja i remont budynków mieszkaniowych 5. wspólnot mieszkaniowych (ul. Gorzowska 8, 49a, 54, 62 i Kozia 5),
  8. Termomodernizacja i remont budynków mieszkaniowych 4. wspólnot mieszkaniowych (ul. Gorzowska 56, 66, 67 i Chmielna 6).


 

Tytuł projektu: Stworzenie bazy lokalowej na potrzeby działalności organizacji sportowych oraz wydarzeń sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców poprzez przebudowę zaplecza stadionu miejskiego w Barlinku

Wartość: 4.208.086,35 zł
Dofinansowanie: 2.735.256,10 zł
Zakończenie realizacji: 2020 r.

Przedmiotem projektu jest przebudowa budynku zaplecza stadionu miejskiego im. Br. Bagińskiego przy ul. Sportowej w Barlinku, dzięki czemu powstanie baza lokalowa na potrzeby działalności organizacji sportowych oraz wydarzeń sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców. Zaplecze składać się będzie z dwukondygnacyjnego budynku głównego oraz reprezentacyjnego przeszklonego holu. Na parterze znajdować się będzie zespół szatniowo-sanitarny dla zawodników, z pomieszczeniami towarzyszącymi tj. sauna, odnowa biologiczna, ambulatorium. Na parterze swoje miejsce znajdzie również pomieszczenie ochrony, pomieszczenia biurowe, klubowe oraz kotłownia. Na piętrze znajdować się będzie sala konferencyjna oraz ogólnorozwojowa sala do ćwiczeń, pomieszczenie trenerów, archiwum, zaplecze socjalne dla pracowników, ogólnodostępny węzeł sanitarny oraz kawiarnia.

 

zaplecze Stadionu Miejskiego

 

 

Tytuł projektu: Miejskie Centrum Rekreacji i Integracji Społecznej

Wartość: 1.685.782,01 zł
Dofinansowanie: 1.052.010,69 zł
Zakończenie realizacji: 2020 r.

Przedmiotem projektu jest stworzenie Miejskiego Centrum Rekreacji i Integracji Społecznej zlokalizowanego na terenie „Starego Tartaku” w Barlinku. Zakres projektu obejmuje budowę plaży z zapleczem sanitarno-socjalnym, pomostu z punktem widokowym i możliwością cumowania, zagospodarowanie nabrzeża jeziora. Wykonanie oświetlenia, plenerowych urządzeń rekreacyjno-sportowych, wiaty z miejscem do odpoczynku, placów zabaw (w tym przystosowanych dla niepełnosprawnych oraz dla rodziców z małymi dziećmi), ławek, tablic informacyjnych z elementami edukacyjno-kulturowymi oraz opisem historii miasta i jego atrakcji przyrodniczo-kulturowych, ciągu pieszo-jezdnego zapewniającego dostęp do centrum i parkingu z niezbędnym uzbrojeniem.

Równolegle realizowany jest projekt pn. „Wzmocnienie terenów inwestycyjnych „Starego Tartaku” w Barlinku pod rozwój działalności turystycznej”, na który Gmina Barlinek pozyskała dotację w wysokości 1.275.000 zł.

 

Miejskie Centrum Rekreacji i Integracji Społecznej

 

 

Tytuł projektu: Adaptacja budynku byłej szkoły tzw. „Ekonomika” położonego w Barlinku przy ul. Jeziornej 8 na cele Centrum Wsparcia Rodziny i Urzędu Stanu Cywilnego

Wartość: 3.756.942,36 zł
Dofinansowanie: 1.880.839,95 zł
Zakończenie realizacji: 2019 r.

Przedmiotem projektu jest adaptacja budynku „Ekonomika” na cele Urzędu Stanu Cywilnego oraz Centrum Wsparcia Rodziny z placówką wsparcia dziennego dla dzieci w formie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej z elementami socjoterapii. Centrum Wsparcia Rodziny zapewni dostęp do niezbędnego wsparcia specjalistycznego, psychologicznego i terapeutycznego dla rodzin, które borykają się z trudnościami życiowymi np. uzależnieniem, przemocą, czy kłopotami wychowawczymi. W zakresie inwestycji przewidziano m.in.: adaptację I piętra oraz nieużytkowego poddasza budynku na cele Urzędu Stanu Cywilnego oraz Centrum Wsparcia Rodziny, adaptację części pomieszczeń piwnicy na archiwum zakładowe, budowę windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych, roboty w zakresie instalacji wewnętrznych w budynku, termomodernizację budynku, zagospodarowanie terenu wokół budynku, wyposażenie Centrum Wsparcia Rodziny.

 

Budynek byłago  

 

 

Tytuł projektu: Rewitalizacja centrum miejscowości Moczydło

Wartość: 1.347.946,65 zł
Dofinansowanie: 870.672,79 zł
Zakończenie realizacji: 2020 r.

Przedmiotem projektu jest rewitalizacja zdegradowanej przestrzeni we wsi Moczydło, której prognozowanymi rezultatami będzie poprawa warunków życia jej mieszkańców, w tym stworzenie przestrzeni umożliwiającej realizację szeregu działań aktywizujących i integracyjnych. Zakres projektu obejmuje: remont budynku komunalnego Moczydło 18 na potrzeby jego mieszkańców oraz na potrzeby miejsca spotkań mieszkańców wsi, w tym termomodernizację budynku, modernizację przydomowej oczyszczalni ścieków oraz adaptację dawnego lokalu handlowego na cele świetlicy wraz z jej wyposażeniem; zagospodarowanie terenu w centrum wsi przy świetlicy wiejskiej poprzez utwardzenie terenu przy budynku, wykonanie nasadzeń zieleni i montaż elementów małej architektury, wykonanie boksu śmietnikowego, wykonanie ogrodzenia terenu posesji i remont budynku gospodarczego; zapewnienie dostępu komunikacyjnego centrum wsi poprzez budowę ciągów pieszo-jezdnych do świetlicy wiejskiej i placu zabaw z miejscami parkingowymi.

 

Budynek we wsi Moczydło

 

MOczydło - zagospodarowanie terenu

 

Tytuł projektu: Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Strąpiu

Wartość: 713.821,20 zł
Dofinansowanie: 458.172,77 zł
Zakończenie realizacji: 2019 r.

Przedmiotem projektu jest budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu i zakupem wyposażenia. Do budynku świetlicy będzie prowadził zjazd z drogi gminnej. W ramach zagospodarowania terenu przy budynku świetlicy zostanie usytuowany plac zabaw (uprzednio rozebrany, odnowiony i przeniesiony w miejsce gdzie nie będzie kolidował z budynkiem świetlicy). Budynek będzie wyposażony w niezbędne instalacje. Teren zostanie ogrodzony. Na terenie nieruchomości wykonane zostaną nasadzenia i trawniki. Ponadto na terenie nieruchomości zaplanowano 5 miejsc postojowych, w tym jedno dla osoby niepełnosprawnej. Świetlica zostanie wyposażona w meble i sprzęt niezbędne do jej funkcjonowania.

 

Świetlica w Strąpiu 

 

 

Tytuł projektu: Termomodernizacja i remont 7. budynków komunalnych w Barlinku

Wartość: 1.570.000,00 zł
Dofinansowanie: 1.020.500,00 zł
Zakończenie realizacji: 2020 r.

W ramach inwestycji zaplanowano realizację prac termomodernizacyjnych i remontowych w 7. komunalnych budynkach mieszkaniowych w Barlinku, a mianowicie: budynek komunalny przy ul. Gorzowskiej 16, 23, 24 oraz ul. 31 Stycznia 15, 18, 23, 24. Prace w budynkach będą podobne i obejmą: remont kapitalny dachu wraz z kominami, wymianę obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, wymianę parapetów zewnętrznych, wymianę okien w częściach wspólnych, wymianę drzwi do części wspólnych, docieplenie ścian zewnętrznych budynku, docieplenie stropu na strychu z wymianą podłóg strychowych, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych, wykonanie opaski odwadniającej z polbruku wokół budynku, remont klatki schodowej, remont–wymianę podestów, stopni schodowych i balustrad, wymianę parapetów okiennych na klatce schodowej, wymianę podłóg i posadzek na klatce schodowej, wymianę instalacji gazu w częściach wspólnych nieruchomości, wymianę instalacji eklektycznej w częściach wspólnych nieruchomości, wymianę instalacji elektrycznej i oświetlenia w częściach wspólnych nieruchomości wewnątrz klatki schodowej i na zewnątrz budynku, wykonanie instalacji domofonowej, wymianę instalacji wod.-kan. w częściach wspólnych nieruchomości (piony i leżaki), wykonanie zagospodarowania terenu posesji (odwodnienie, wykonanie utwardzenia z polbruku dojść i chodników, wykonanie zieleni).

Projekt realizowany jest ze współpracy z Barlineckim Towarzystwem Budownictwa Społecznego.

 

Budynek przy ul. 31 Stycznia 

 

Ponadto gminna spółka Barlineckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego we współpracy ze wspólnotami mieszkaniowymi uzyskała dofinansowanie na termomodernizację kolejnych 9. budynków.

 

 

Tytuł projektu: Termomodernizacja i remont budynków mieszkaniowych 5. wspólnot mieszkaniowych tj.: Gorzowska 8, 49a, 54, 62 i Kozia 5

Wartość: 1.602.650,00 zł
Dofinansowanie: 1.041.722,50 zł

 

Tytuł projektu: Termomodernizacja i remont budynków mieszkaniowych 4. wspólnot mieszkaniowych tj.: Gorzowska 56, 66, 67 i Chmielna 6

Wartość: 1.511.302,00 zł
Dofinansowanie: 982.346,30 zł

Planowane do realizacji inwestycje są odpowiedzią na zdiagnozowane problemy i postawione cele rewitalizacji określone w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Barlinek na lata 2017-2023. Program został przyjęty przez Radę Miejską w Barlinku w lutym br. i wpisany do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa zachodniopomorskiego, co było podstawowym warunkiem uzyskania wsparcia projektów z zakresu rewitalizacji w ramach RPO WZ 2014-2020. Prace nad dokumentem prowadzone były w konsultacji z mieszkańcami i dotyczyły zdiagnozowania sytuacji gminy i określenia niezbędnych działań mających na celu rozwiązanie albo przynajmniej ograniczenie zidentyfikowanych problemów społecznych, a także problemów w sferze gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej. Głównym celem rewitalizacji jest sprzyjanie integracji społecznej i zawodowej mieszkańców oraz wysokiej jakości życia w obszarze rewitalizacji.

 

Gmina planuje kontynuację rewitalizacji gminy oraz udział w kolejnym naborze wniosków o dofinansowanie w zakresie rewitalizacji trwającym do 4 stycznia 2019 r. Zaplanowano projekty dotyczące zagospodarowania przestrzeni publicznych tj. parkingi, chodniki, skwery, miejsca spotkań mieszkańców.