Zapraszamy mieszkańców, przedsiębiorców oraz organizacje pozarządowe do zgłaszania przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które będą częścią Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Barlinek na lata 2017-2023.

 

Przedsięwzięcia rewitalizacyjne to wszystkie działania, które będą przeciwdziałać pogłębianiu kryzysu i przyczynią się do jego zażegnania. Mogą to być działania społeczne i kulturalne, które odbudują wzajemne zaufanie, zintegrują mieszkańców i zaangażują ich we wspólne działania na rzecz okolicy. To również działania skierowane na ożywienie gospodarcze i poprawę przestrzeni wokół nas.

 

Przedsięwzięcia rewitalizacyjne można zgłaszać w 5 obszarach:

1. społecznym - przeciwdziałanie występowaniu negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji, kapitału społecznego, niskiego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym,
2. gospodarczym - poprawę lokalnej gospodarki, w tym poprawę kondycji lokalnych przedsiębiorstw,
3. środowiskowym - poprawę jakości środowiska, w tym m.in. przyczynią się do zmniejszenia hałasu, zanieczyszczenia powietrza, powstania nowych lub rewaloryzacji istniejących terenów zielonych,
4. przestrzenno-funkcjonalnym - poprawią, niewystarczające wyposażenie w infrastrukturę techniczną i społeczną, poprawią dostęp do podstawowych usług publicznych i przestrzeni publicznych, poprawią i zwiększą poziom obsługi komunikacyjnej,
5. technicznym - poprawiające stan techniczny obiektów budowlanych m.in. budynków, dróg oraz działania poprawiające efektywne korzystanie z obiektów budowlanych w zakresie energooszczędności i ochrony środowiska.

 

Wszystkie zgłoszone przedsięwzięcia zostaną zweryfikowane pod kątem zgodności z celami programu, ich wykonalności oraz możliwości ich wpływu na eliminację lub ograniczenie na obszarze rewitalizacji negatywnych zjawisk społecznych.

 

W przypadku spełnienia powyższych przesłanek zostaną one wpisane na listę planowanych podstawowych przedsięwzięć lub ujęte w ramach charakterystyki pozostałych dopuszczalnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych w programie rewitalizacji.

 

Jednocześnie zgłoszone przedsięwzięcia powinny znajdować się na obszarze rewitalizacji w Gminie Barlinek.

 

Projektowany obszar rewitalizacji zlokalizowany jest
- w Barlinku w obrębie ulic: 31 Stycznia, Armii Polskiej, Chmielna, Długa, Gorzowska, Górna, Grodzka, Jeziora, Kozia, Niepodległości, Odrzańska, Paderewskiego, Podwale, Różana, Strzelecka, Wodna, Wylotowa, Żabia w Barlinku
- w miejscowości Strąpie i Moczydło.

 

Czym różnią się przedsięwzięcia rewitalizacyjne od konsultacji społecznych?

W konsultacjach społecznych mieszkańcy wskazują działania czy inicjatywy, które samorząd powinien sam zrealizować. Przedsięwzięcia rewitalizacyjne mają inną specyfikę. Osoba/podmiot proponująca przedsięwzięcie w karcie zgłoszeniowej musi wskazać swój wkład własny przy realizacji działania.

 

Jak zgłosić przedsięwzięcie rewitalizacyjne?

Przedsięwzięcie rewitalizacyjne należy zgłosić za pomocą formularza dostępnego na tej stronie

 

Wszystkie pola formularza należy wypełnić (czytelnie/komputerowo) i złożyć lub przesłać do Urzędu Miejskiego w Barlinku (pokój 8) lub za pomocą poczty elektronicznej  adres e-mail: fundusze@barlinek.pl do dnia 30 czerwca b.r.

 

Należy podkreślić, że objęcie danego obszaru Programem Rewitalizacji będzie stanowiło podstawę do ubiegania się o dofinansowanie w ramach funduszy zewnętrznych, w tym środków Unii Europejskiej. Zatem na realizację działań rewitalizacyjnych ujętych w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Barlinek na lata 2017-2023 możliwe będzie pozyskanie dotacji unijnych. Należy pamiętać, że każdy z projektów podlega ocenie według kryteriów obowiązujących w danym konkursie dotacji. Planowane przedsięwzięcia ujęte w Lokalnym Programie Rewitalizacji podlegać będą także opiniowaniu przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego. 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA PRZEDSIĘWZIĘCIA REWITALIZACYJNEGO (doc) lub (pdf)

 

 

Logosy dofinansowania