Rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego

Dyrektor Oddziału Kasy rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Koszalinie informuje o kluczowych od lat oczekiwanych zmianach w ustawie o ubezpieczeniach społecznych rolników.

ZMIANY W USTAWIE

 

                                   

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU  POLSKI ŁAD PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

W dniu 19 lipca 2022r. Burmistrz Barlinka podpisał umowę z firmą „SANBUD” Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Beata Najmrodzka z siedzibą w Myśliborzu przy ul. Celnej 21, wybraną w trybie podstawowym w trybie art. 275 ustawy Prawo zamówień  publicznych, na wykonanie zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dziedzice oraz Strąpie i Nowa Dziedzina w ramach uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gm. Barlinek”.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje:

  1. Wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z przepompowniami PS4 i PS5 w miejscowości Strąpie oraz rurociągu przesyłowego do oczyszczalni w miejscowości Dziedzice. Łączna długość sieci grawitacyjnej i tłocznej dla tej części zadania wynosi 4.144mb. W tamach tej części zadania wykonanych zostanie 37 odejść bocznych umożliwiających podłączenie się użytkowników indywidualnych do budowanej sieci kanalizacyjnej w miejscowości Strąpie.
  2. Wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przepompownią PS3 w miejscowości Nowa Dziedzina oraz budowa odcinka kanalizacji tłocznej. Łączna długość sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej dla tej części zadania wynosi 1.392mb. W ramach tej części zadania wykonanych zostanie 7 odejść bocznych umożliwiających podłączenie się użytkowników indywidualnych do budowanej sieci kanalizacyjnej w miejscowości Nowa Dziedzina.
  3. Wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Dziedzice wraz z przepompowniami PS1 i PS2. Łączna długość sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej dla tej części zadania wynosi 2.368mb. W tamach tej części zadania wykonanych zostanie 51 odejść bocznych umożliwiających podłączenie się użytkowników indywidualnych do budowanej sieci kanalizacyjnej w miejscowości Dziedzice.

Koszt zadania wyniesie 9.520.000 zł brutto.

Umowny termin wykonania to 14 miesięcy od dnia podpisania umowy – zakończenie realizacji zadania planowane jest na połowę września 2023r.

Na realizację tego zadania Gmina Barlinek uzyskała dofinansowanie w wysokości 6.982.500,00 zł w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, co stanowi ok. 73% wartości zadania.

Autorem dokumentacji projektowej jest firma SAN-Technika Jolanta Skowron.

Nadzór inwestorski nad realizacją zadania powierzony został Przedsiębiorstwu Wodociągowo-Kanalizacyjnemu „Płonia” Sp. z o.o.  

 

 

                                                          

           

 

Dofinansowanie dla Gminy Barlinek. Rządowy Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja trzecia -PGR

 

W piątek 15 lipca 2022 r. w Ostrowicach z rąk  premiera Mateusza Morawieckiego oraz wiceministra spraw wewnętrznych i administracji Pawła Szefernakera Gmina Barlinek otrzymała symboliczny czek w kwocie 686.000,00 zł.

Dofinansowanie zostało przyznane na realizację inwestycji pn.: „Przebudowa drogi we wsi Rychnów” w ramach w trzeciej  edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

O wsparcie w tej edycji programu ubiegały się gminy i powiaty, na obszarze których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej.

Program będzie realizowany  poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Zadanie inwestycyjne będzie obejmowało przebudowę dróg wewnętrznych na działce o nr ewid. 55/22 między „nowymi” a „starymi” bokami w miejscowości Rychnów.  Przedmiotowe drogi łączą się z lokalna drogą gminną i stanowią dojazd do istniejącej zabudowy mieszkaniowej oraz zespołu budynków gospodarczych i garażowych.  Przy jednej z dróg przewidziano wykonanie parkingu ze stanowiskiem dla osób niepełnosprawnych. Nawierzchnia dróg zostanie wykonana z kostki betonowej oraz płyt ażurowych. Przebudowa dróg ma się przyczynić do zwiększenia bezpieczeństwa i komfortu użytkowników dróg.

 

 KOMUNIKAT O PLANOWANYM TRENINGU URUCHAMIANIA SYREN ALARMOWYCH

 

Na podstawie § 10 ust. 3 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. z 2013 r. poz. 96)

w dniu 1 sierpnia 2022 r. o godzinie 17.00

 

zostanie przeprowadzony trening uruchamiania syren alarmowych na terenie miasta Barlinek.

Czas trwania treningu: ciągły dźwięk syreny w okresie jednej minuty.

Celem treningu jest upamiętnienie uczestników i ofiar Powstania Warszawskiego w 78 rocznicę jego wybuchu.

 

  Burmistrz Barlinka

 /-/ Dariusz Zieliński

 

 KOMUNIKAT

Podkategorie