Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Barlinku  ogłasza nabór uczestników do Programu „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ”- EDYCJA 2023, finansowanego ze środków państwowego funduszu celowego – Funduszu Solidarnościowego.

 

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, których adresatami są:

 

1) dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

2) osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:

a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo

c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy asystenta w:

1) wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;

2) wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;

3) załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;

4) korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa);

5) zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

 

Wzór karty zakresu czynności w ramach usługi asystencji osobistej  do Programu stanowi załącznik nr 8 do Programu.

 

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby, niebędące członkami rodziny uczestnika:

 

  • posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej ), opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta; lub
  • posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu; lub
  • wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w pkt 1 lub 2.

 

Posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt 2, może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

Na potrzeby realizacji Programu, za członków rodziny uczestnika uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem.

 

W pierwszej kolejności, asystentem może zostać osoba wskazana przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, z uwzględnieniem postanowień ust. 3 pkt 3. Jeżeli asystent nie zostanie wskazany przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, asystenta wskazuje gmina/powiat lub inny podmiot, któremu gmina/powiat zleciła realizację Programu, z uwzględnieniem postanowień ust. 3 pkt 1 lub 2.

 

W przypadku, gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności, w odniesieniu do osoby, która ma świadczyć usługi asystencji osobistej, wymagane jest także:

1) zaświadczenie o niekaralności;

2) informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym w postaci wydruku pobranej informacji z Rejestru;

3) pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

 

WARUNKI ZGŁOSZENIA DO PROGRAMU:

Osoby, które są zainteresowane udziałem w Programie, proszone są o złożenie dokumentów listownie bądź osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Barlinku  do dnia 4 listopada 2022 roku do godz. 15.00.

a)  kserokopię aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego do wyżej wymienionych lub w przypadku dzieci do 16. roku życia orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

b) kartę zgłoszenia do Programu.

 

Ważne:

 a) Program będzie realizowany od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

 b) Konieczne jest zapoznanie się z treścią Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, który jest dostępny pod adresem: https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1416,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-pn-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2023

 

ZA REALIZACJĘ USŁUGI ASYSTENCJI OSOBISTEJ, UCZESTNIK NIE PONOSI ODPŁATNOŚCI.

 

Osoba do kontaktu:
Kierownik Sekcji Usług Opiekuńczych
Pani Iwona Kaczorowska
tel. 785-991-236 w godzinach pracy Ośrodka

ZAŁĄCZNIKI

Informacja o nabór do Programu "Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej" - edycja 2023 w WERSJI PDF
Karta zgłoszenia do Programu "Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej" - edycja 2023

Wizyta w Urzędzie Miejskim w Barlinku

W dniu 26 października br. 6-cio latki z grupy „Motylki” z Przedszkola Miejskiego Nr 2 „Pod Topolą”  w Barlinku  odwiedziły Urząd Miejski w Barlinku. Przedszkolaki spotkały się z Burmistrzem Barlinka Panem Dariuszem Zielińskim w jego gabinecie. Pan Burmistrz opowiedział dzieciom o swojej pracy i funkcjonowaniu  Urzędu. Dzieci dowiedziały się także: Czym jest i jak pracuje Rada Miejska. Zwiedziły Salę konferencyjną, usiadły przy stole w sali konferencyjnej i przez chwilę mogły poczuć się jak przedstawiciele samorządu. Pan Burmistrz zadał dzieciom kilka pytań dotyczących naszego kraju – Polski: Jakie są barwy ojczyste?, Co jest godłem Polski?, Co jest herbem Barlinka? …). Dzieci chętnie odpowiadały na zadawane pytania przez Pana Burmistrza. Podczas zwiedzania Urzędu Miejskiego, pracownicy opowiadali o swojej pracy, a dzieci okazywały duże zainteresowanie ich pracą. Na zakończenie wizyty dzieci wręczyły Panu Burmistrzowi własnoręcznie wykonany obrazek z okazji zbliżającego się Święta Niepodległości i kotyliony dla każdego pracownika Urzędu Miejskiego. Każde dziecko na pamiątkę wizyty w Urzędzie Miejskim otrzymało od Pana Burmistrza  kartkę pocztową z wizerunkiem Królowej Puszczy Barlineckiej. Dzieci zostały poczęstowane cukierkami. Miłe spotkanie zakończyło się pamiątkowym zdjęciem.

W środę 26 października br. w Szkole Podstawowej nr 1 w Barlinku, odbyło się podsumowanie rozpoczętych w ubiegłym roku dwóch projektów rządowych, które bezpośrednio wiążą się z wychowaniem  i kształceniem młodego pokolenia.

Pierwszy projekt „Pod biało – czerwoną” dotyczył sfinansowania przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zakupu masztu i flagi polski. Ta patriotyczna inicjatywa realizowana pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów pana Mateusza Morawieckiego ma na celu uczczenie setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej oraz pielęgnowanie polskości i świadomości narodowej.

Celem drugiego rządowego projektu realizowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki pod hasłem „Laboratoria Przyszłości” jest budowanie kreatywności i technicznych kompetencji wśród uczniów. W ramach tego programu szkoła otrzymała wsparcie w wysokości prawie 200 tysięcy złotych. Środki te  przeznaczone zostały na zakup nowoczesnego sprzętu, który pozwoli uczniom rozwijać zainteresowania i umiejętności praktyczne, nie tylko w ramach zajęć obowiązkowych, ale również uatrakcyjni zajęcia pozalekcyjne z zakresu informatyki, robotyki a także gotowania i fotografowania.

Zarówno pierwszy jak i drugi projekt wsparła finansowo nasza Gmina, przekazując pieniądze na dokumentację i remont pomieszczenia, w których znajduje się pracownia kulinarna i fotograficzna.

W uroczystym podsumowaniu projektów w Barlinku wzięli udział m.in. Wojewoda Zachodniopomorski Zbigniew Bogucki, Zachodniopomorski Kurator Oświaty Jerzy Sołtysiak, wizytator Kuratorium Oświaty Magdalena Poklasińska, Burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński. Uroczystość rozpoczęła się polonezem w wykonaniu zaproszonych gości.  Dyrektor szkoły Pani  Danuta Tomiałojć przybliżyła ideę obu programów, po czym wciągnięto biało-czerwoną flagę na maszt. Społeczność uczniowska wraz z nauczycielami i zaproszonymi gośćmi odśpiewała cztery zwrotki Mazurka Dąbrowskiego. Następnie przystąpiono do otwarcia nowych pracowni, które powstały przy ul. Leśnej i ul. Jeziornej.

W sobotę na kolejny Jesienny Rajd NW Wielkie Grzybobranie, organizowany z Nadleśnictwem Barlinek zawitała TVP3. Cieszymy się, że nasza impreza, malownicza Puszcza Barlinecka i Królowa Puszczy zostały pokazane w mediach. News został wyemitowany w TVP3 Gorzów, w TVP i TVP info. Pozdrawiamy Wszystkich uczestników, współorganizatorów rajdu i TVP3 Gorzów.

News dostępny jest w następującym załączniku: 
Zabawa wśród przyrody. Barlinek zorganizował jesienny rajd.

Podkategorie