Podstawa prawna - ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz. U. poz. 11), wprowadzająca dopłaty do czynszu powiększające dodatki mieszkaniowe (opublikowana 4 stycznia 2021 r.)

Dnia 5 stycznia  weszły w życie przepisy umożliwiające przyznanie najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, którzy zostali dotknięci ekonomicznymi skutkami epidemii COVID-19, dodatków mieszkaniowych z tzw. dopłatą do czynszu. Najemcy i podnajemcy mieszkań w Barlinku, którzy utracili całkowicie lub częściowo dochody w wyniku pandemii, mogą złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Barlinku wnioski o przyznanie dodatku powiększonego o dopłatę z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Świadczenie skierowane jest wyłącznie do osób zajmujących lokal na podstawie umowy najmu lub podnajmu spełniających warunki przyznania dodatku mieszkaniowego wynikające z ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych.

Osoba ubiegająca się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu musi być najemcą lub podnajemcą lokalu mieszkalnego, dodatek nie jest przyznawany właścicielom mieszkań

Jakie dokumenty trzeba dołączyć do wniosku? Do kiedy składać wnioski?

  1. wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego z adnotacją – „Wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu”;
  2. oświadczenie o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym w 2019 r. na jednego członka gospodarstwa domowego;
  3. oświadczenie, że lokal mieszkalny w dniu składania wniosku lub inny lokal mieszkalny był najmowany albo podnajmowany przed dniem 14 marca 2020 r.;
  4. oświadczenie o tym, czy przysługiwał wcześniej dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu;
  5. dokumenty potwierdzające wysokość miesięcznego czynszu opłacanego w dniu 14 marca 2020 r.

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę przyznaje się na wniosek strony złożony  nie później niż 31 marca 2021 r.

Ważne !  Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu jest świadczeniem jednorazowym.

 

Miejsce złożenia wniosku:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Barlinku, ul. Strzelecka 29, 74-320 Barlinek

I piętro - pokój nr 15

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem tel. 95 74 60 014 wew. 45